SET Reciklaža

Početna » Reciklaža » Tehnologija
22 Jul 2024
E-mail Print PDF


MeWa

Pokretanje prve fabrike za reciklažu elektronskog i električnog otpada prethodio je višegodišnji istraživački projekat „Razvoj sistema za reciklažu elektronske i električne opreme“ koji je SET u saradnji sa Insitutom „Mihajlo Pupin“ uspešno realizovao. Glavni rezultat ovog projekta je usvojena najsavremenija tehnologija za reciklažu ee-otpada koja njegov neupotrebljivi deo svodi na minimum. Celokupna ova aktivnost je krunisana potpisivanjem ugovora između SET RECIKLAŽE i renomirane nemačke kompanije za reciklažu Mewa i nakon toga instalacije fabrike za preradu ee-otpada. Automatizovano postrojenje za dezintegraciju ee-otpada je jedinstveno, ne samo na teritoriji Srbije već i na Balkanu.

Postrojenje MEWA UNI-CUT QZ 1200 dezintegrator koristi potpuno novu tehnologiju u reciklaži električnog i elektronskog otpada jer umesto dosadašnjih tehnologija mlevenja, QZ dezintegriše elemente i time omogućava dobijanje 95% čiste sekundarne sirovine. U QZ dezintegratoru materijal se pažljivo razlaže pri čemu se složene materijali odvajaju a pojedinačne komponente oslobađaju. Na ovaj način omogućeno je sigurno razdvajanje opasnih i otrovnih materija od sekundarne sirovine. Prilikom dezintegrisanja elektronkog i električnog otpada i njegovih komponenti ne dolazi do mešanja opasnih i neopasnih materija tako da izlazni materijal nije kontaminiran. Pri procesu reciklaže moguće je podešavanje različitih parametara - vreme rada, veličinu izlaznog otvora i brzinu alata čime se određuje oblik, veličina i čistoća izlaznog materijala. U okviru postrojenja nalazi se mašina čija je namena regulisanje i neutralizacija otpadne prašine nastale tokom tretmana ee-otpada. Postrojenje ne stvara sopstveni otpad i nema otpadnih voda. Kao rezultat rada postrojenja za reciklažu elektronskog i električnog otpada dobija se izlazni materijal najveće moguće vrednosti i čistoće.

Mašina za reciklažu katodnih cevi

Stalno rastuće količine elektronskog i električnog otpada nameću i stalna ulaganja u znanja i tehnologije potrebne za reciklažu. Značajan deo ee-otpada čine TV prijemnici i monitori čiji je sastavni deo katodna cev koja zbog svog specifičnog sastava mora tretirati na određen način. Shodno tome, preduzeće SET RECIKLAŽA poseduje automatsku namensku 3D mašinu za reciklažu monitora sa katodnom cevi. U pitanju je savremena, inovativna tehnologija pomoću koje se vrši potpuno razdvajanje različitih vrsta stakla koji ulaze u sastav katodne cei, a pri tom na bezbedan način uklanja sloj polarizujućeg fosfornog praha.

Mašina je opremljena automatskim specijalnim alatima pri čemu je moguće podešavati brzinu sečenja ekrana. U sklopu mašine za reciklažu katodnih cevi izvršena je instalacija softvera čime se ostvaruje znatna vremenska ušteda u procesu reciklaže. Primenom softverskog rešenja, sve funkcije su objedinjene u integrisan sistem čime je unapređen proces reciklaže a mogućnost eventualnog štetnog uticaja na radnu i životnu sredinu sveden je na minimum tj. nepostojeći.

Primenom ove napredne tehnologije moguće je izdvojiti visok procenat stakla, feroznih i drugih materijala koji se mogu uporebiti za proizvodnju novih proizvoda.