SET Reciklaža

Početna » Reciklaža monitora
23 May 2024
E-mail Print PDF

Reciklaža monitora sa katodnom cevi (CRT monitora) predstavlja izuzetak generalnog tehnološkog postupka prerade ee-otpada. Monitori sa katodnom cevi izrađeni su od silikatnog stakla veoma složenog sastava zbog čega se reciklaža i razlikuje u odnosu na reciklažu drugih vrsta elektronskog i električnog otpada. Složenost sastava CRT monitora je posledica prisustva različitivh oksida sadržanih u delovima monitora, različitih po svom hemijskom sastavu:

  • ekran (panel): prednji deo, barijum-stroncijum oksidno staklo
  • zvono (levak): unutrašnji deo, staklo sa olovnim oksidima
  • frita (lem): spoj ekrana i zvona, lako topljivo staklo sa olovnim oksidima
  • vrat: staklo sa izuzetno visokim sadržajem olovnih oksida

Izgled monitora sa katodnom cevi prikazan je na slici:

Reciklaža monitora sa katodnom cevi u preduzeću SET RECIKLAŽA započinje predtretmanom otpada prema propisanim procedurama od strane obučenih radnika. Pri tome se katodna cev odvaja od ostatka monitora nakon čega se pripremljeni monitori dopremaju do specijalizovane mašine za reciklažu monitora sa katodnom cevi. Na ovaj način omogućeno je potpuno razdvajanje stakla na dve vrste- opasno i neopasno koji se nalaze u sklopu monitora kao i bezbedno uklanjanje i odlaganje polarizujućeg fosfornog praha.