SET Reciklaža

Početna » EE otpad » Zakonske regulative » Zakonske regulative - Srbija
21 Jul 2024
E-mail Print PDF

Jedan od najvažnijih aspekata u oblasti upravljanja otpadom i reciklaže otpada elektronskih i električnih proizvoda su jasno definisane zakonske regulative. Vlada Republike Srbije je 2003. godine usvojila Nacionalnu strategiju upravljanja otpadom sa programom približavanja Zakonima Evropske Unije. Ovaj dokument predstavlja osnovu kojom se obezbeđuju uslovi za racionalno i održivo upravljanje otpadom na nivou Republike.

Donošenjem Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o upravljanju otpadom i odgovarajućih podzakonskih akata u Srbiji uspostavilo se integralno upravljanje otpadom, od njegovog nastanka, preko sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana do konačnog odlaganja čime su postavljeni osnovi za nesmetan rad reciklažne industrije.

Osnovni zakoni i podzakonska akta kojima je regulisana oblast reciklaže elektronskog i električnog otpada su:

  • Zakon o zaštiti životne sredine
  • Zakon o upravljanju otpadom
  • Zakon o transportu opasnog tereta
  • Pravilnik o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije i načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda
  • Pravilnik o načinu skladištenja pakovanja i obeležavanja opasnog otpada
  • Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transport, skladištenja i tretman otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije
  • Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorim.
  • Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i upustvu za njegovo popunjavanje Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i uspustvu za njegovo popunjavanje