SET Reciklaža

Početna » Politika zaštite životne sredine
15 Apr 2024
E-mail Print PDF

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 45001:2018)

Preduzeće STRATEGIJA EKOLOŠKE TRGOVINE - RECIKLAŽA DOO BEOGRAD ima primarni cilj da doprinese zaštiti i očivanju životne sredine, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou svojim poslovnim aktivnostima koje imaju za cilju sakupljanje, transport, skladištenje i tretman opasnog i neopasnog otpada od elektronskih i električnih proizvoda.

U cilju ostvarivanja misije i vizije preduzeća poslovni uspeh zasniva na visokoj profesionalnosti i kvalitetu svojih usluga, postovanju rokova isporuke,partnerskim odnosima prema dobavljacima,, tako i sa kupcima, krajnjim korisnicima, kao i drugim zaintresovanim stranama, a sve u cilju zadovoljenja zahteva kupaca, kao i drugih zaintresovanih strana.

Integrisana politika kvaliteta(Politika kvaliteta, životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu) preduzeća SET RECIKLAŽA d.o.o. zasnovana je na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema, uz stalno poboljšanje integrisanog sistema menadžmenta i povećanje efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja preduzeća. U tom smislu organizacija je postavila sledeće ciljeve:

 • ispunjavanje svih zahteva i očekivanja korisnika i drugih relevantnih zainteresovanih strana,
 • konstantnu analizu poslovnog okruženja i uočavanja rizika i prilika za poslovanje,
 • posvećenost najvišeg rukovodstva primeni liderskih veština, privrženosti i aktivnom učešću u svim procesima integrisanog sistema menadžmenta;
 • potpunu i blagovremenu usklađenost sa zakonima, propisima i drugim zahtevima svih zainteresovanih strana,
 • stalno pobolјšavanje sistema kvaliteta, životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu i primeni preventivnih mera radi kontinualnog unapređenja integrisanog sistema menadžmenta,
 • identifikaciju rizika i prilika koje mogu imati uticaj na poslovanje organizacije, kao i na odlučivanje zasnovano na rizicima;
 • obezbeđenje stručnog, kvalitetnog i kreativnog kadra i uključivanje svih zaposlenih u uspostavljanje, održavanje i unapređenje integrisanog sistema menadžmenta,
 • održavanje i kontinuirano unapređenje znanja, veština, kompetentnosti i svesti zaposlenih o zahtevima integrisanog sistema menadžmenta,
 • primenu procesnog pristupa i razmišljanja zasnovanog na rizicima, na svim organizacionim nivoima u organizaciji,
 • donošenje odluka zasnovanih na činjenicama;
 • parterski odnos sa generatorima otpada, kao i drugim operaterima, isporučiocima i autsorse organizacijama u uspostavljanju, održavanju i unapređenju integrisanog sistema menadžmenta, kao i ispunjenju zahteva svih zaintresovanih strana;
 • posvećenost pružanju bezbednih i zdravih uslova rada u cilju sprečavanja povreda i narušavanja zdravlja u vezi sa radom
 • posvećenost prevenciji zagađenja i stalnom poboljšanju sistema menaždmenta životnom sredinom uz posvećenost svim obavezama za usklađenosti, a sve u cilju prevencije zagaženja i unapređenju performansi životne sredine,
 • posevećnost eliminisanju opasnosti i smanjenju OHS rizika
 • učestvovanje i konsultovanje radnika, kao i njihovih predstavnika kako u unapređenje sistema menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu, tako i sistema menadžmenta životnom sredinom i sistema menadžmenta kvalitetom u cilju poboljšanja njihovih performansi.
 • uspostavljanje i upravljanje uzajamno korisnim odnosima sa svim zainteresovanim stranama;
 • obezbeđivanje resursa za uspostavljanje, primenu, održavanje i stalno poboljšanje integrisanog sistema menadžmenta,
 • proširivanje postojećih kapaciteta, i asortimana usluga organizacije, kroz razvoj novih proizvoda, metoda, tehnika rada i procesa;
 • optimizaciju troškova;
 • zadržavanje postojećih i osvajanje novih tržišta, osvajanju novih, efikasnijih procesa rada i proširenju opsega rada,
 • obezbeđivanje prepoznatljivosti pozitivnog imidža organizacije,
 • unapređivanje bezbednosti i zdravlja zaposlenih, kao i životne i radne sredine.

Integrisani sistem menadžmenta se prati, meri, preispituje i kontinualno poboljšava uz redovno izveštavanje i komunikaciju statusa i efikasnosti na svim nivoima u organizaciji.

Realizacijom utvrđenih ciljeva integrisanog sistema menadžmenta SET RECIKLAŽE d.o.o. ostvaruje visoki nivo zadovoljstva korisnika, konkurentski položaj na tržištu, međusobno poverenje i saradnju sa svojim korisnicima, ali i zadovoljenje zahteva i težnji svih zainteresovanih strana.

Ostvarivanje ciljeva definisanih ovom Politikom je stalan zadatak svih zaposlenih u SET RECIKLAŽI d.o.o

Datum: 01.03.2024.